About

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
(Center for Research and Development of Herbal Health Products, CRD-HHP)

เป็น 1 ใน 15 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545) ด้วยมุ่งที่จะพัฒนางานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรโดยเสริมสร้างและสนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มวิจัย

การเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในการนำไปใช้และการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งระดับชาติและสากลโดยมีคณาจารย์และนักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแกนหลัก ทำงานร่วมกับกลุ่มนักวิจัย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ และชุมชน ตลอดจนต่างประเทศ ในลักษณะเครือข่าย ทำให้สามารถสร้างงานวิจัยวิจัยที่มีคุณค่าและได้ผลงานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงานในแต่ละปี

นอกจากนั้นศูนย์ฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการบริการวิชาการด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์

พันธกิจ

 1. สร้างผลงานวิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์
 2. สร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยของแต่ละหน่วยย่อยไปสู่การใช้จริงโดยเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 3. สนับสนุนให้นักวิจัยในศูนย์มีความเข้มแข็ง สร้างผลงานวิจัยที่นำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงพาณิชย์
 4. สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทำการวิจัยและมีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
 5. ร่วมผลักดันให้มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสาขาใหม่ที่ยังไม่มีการเปิดสอน
 6. ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรทั้งในวารสารต่างประเทศและในประเทศ
 7. สนับสนุนให้มีการจดทะเบียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
 8. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นักวิจัยในศูนย์สร้างขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย

 1. ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้เป็นศูนย์วิชาการด้านสมุนไพรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อการสนับสนุนด้านงบประมาณงานวิจัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
 3. ให้เกิดศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสมุนไพรในระดับมหาวิทยาลัย
 4. ผลิตและพัฒนางานวิจัยร่วมกับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
 5. สร้างความร่วมมือกับนักวิชาการในต่างประเทศ
 6. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมสู่ชุมชน

 

 


Leave a Reply